Szkoła Podstawowa nr 2
Kontrast: Wyświetl wersję podstawową stronyWyświetl wersję kontrastową strony
Czcionka: Ustaw normalny rozmiar czcionkiUstaw średni rozmiar czcionkiUstaw duży rozmiar czcionki
Odstępy: odstepy-literyodstepy-wiersze

Darmowe podręczniki

SZKOLNY REGULAMIN KORZYSTANIA Z DARMOWYCH PODRĘCZNIKÓW LUB MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH

Podstawa prawna
USTAWA z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2018 r. poz. 1457, 1560 i 1669)

Rozdział I

Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin reguluje:
  1. zasady związane z wypożyczaniem i zapewnianiem uczniom dostępu do podręczników lub materiałów edukacyjnych,
  2. tryb przyjęcia podręczników na stan szkoły,
  3. postępowanie w przypadku zgubienia lub zniszczenia podręczników lub materiałów edukacyjnych.
 2. Każdy uczeń lub rodzic powinien zapoznać się z Regulaminem korzystania z darmowych podręczników lub materiałów edukacyjnych.
 3. Udostępnianie materiałów bibliotecznych podlega rejestracji.
 4. Podręczniki wypożyczane do domu rejestrowane są w bazie użytkowników (uczniów).

 

Rozdział II

Zadania biblioteki podręczników szkolnych

 1. Biblioteka podręczników szkolnych gromadzi podręczniki i materiały edukacyjne i inne materiały biblioteczne.
 2. Biblioteka nieodpłatnie:
  1. wypożycza uczniom podręczniki lub materiały edukacyjne, mające postać papierową lub zapewnia uczniom dostęp do podręczników lub materiałów edukacyjnych mających postać elektroniczną,
  2. przekazuje uczniom materiały ćwiczeniowe bez obowiązku zwrotu lub je udostępnia.
 3. Dołączona do podręczników lub materiałów edukacyjnych płyta CD stanowi integralną część podręczników lub materiałów edukacyjnych i należy ją zwrócić wraz z podręcznikiem. Zagubienie płyty CD skutkuje koniecznością zwrotu kosztów całego podręcznika.

Rozdział III

Przyjęcie podręczników na stan szkoły

 1. Podręczniki i materiały edukacyjne i ćwiczeniowe przekazane szkole w ramach dotacji zostają przekazane na stan Biblioteki i stanowią własność szkoły.
 2. Podręczniki i materiały edukacyjne przekazane szkole w ramach dotacji winne być użytkowane przez co najmniej trzy lata.

Rozdział IV

Udostępnianie zbiorów.

§1

 1. Do wypożyczania podręczników lub materiałów edukacyjnych uprawnieni są wszyscy uczniowie szkoły , którzy rozpoczęli naukę w klasie I w roku szkolnym 2018/2019  lub później.
 2. Uczniowie korzystający ze zbiorów biblioteki podlegają rejestracji na podstawie dostarczonych przez wychowawców  list zgodnych z listą klasy zamieszczoną w dzienniku lekcyjnym.
 3. Rejestracja następuje najpóźniej do 10-go września każdego roku szkolnego.

§2

 1. Wypożyczanie odbywa się na początku każdego roku szkolnego w najkrótszym  możliwym terminie  na okres 10-ciu miesięcy.
 2. W przypadku rezygnacji z nauki w Szkole Podstawowej nr 2 w Lublińcu uczeń zobowiązany jest zwrotu wypożyczonych książek  przed upływem ustalonego terminu.


§3

Procedura wypożyczania podręcznika

 1. Na początku każdego roku szkolnego wychowawca klasy ma obowiązek przekazać rodzicom do podpisu Umowę użyczenia podręczników  (załącznik nr 1).
 2. W porozumieniu z Biblioteką podręczniki oraz materiały edukacyjne będą przekazywane bezpośrednio uczniom przez nauczycieli uczących poszczególnych przedmiotów edukacyjnych.
 3. Wydane podręczniki i materiały edukacyjne i ćwiczeniowe pozostają do dyspozycji uczniów przez cały rok szkolny.
 4. W wyznaczonym wcześniej terminie pod koniec roku szkolnego nauczyciel uczący w danej klasie ma obowiązek przygotować z uczniami podręczniki, by przekazać je w odpowiednim stanie do Biblioteki.

§4

Zmiana szkoły

 1. Uczeń, który w trakcie roku szkolnego z powodów losowych rezygnuje z edukacji w szkole, zobowiązany jest zwrócić otrzymane podręczniki lub materiały edukacyjne wychowawcy klasy, który otrzymane podręczniki przekazuje niezwłocznie do Biblioteki.
 2. W tym momencie przestaje obowiązywać Umowa użyczenia, co zostaje potwierdzone poprzez zdjęcie ze stanu ucznia danego podręcznika.

 

Rozdział V

Odpowiedzialność za udostępnione podręczniki

§1

Obowiązki ucznia związane z wypożyczeniem.

 1. Przez cały okres użytkowania podręczników uczeń dba o właściwe zabezpieczenie książki przed zniszczeniem.
 2. Uczeń ma obowiązek na bieżąco dokonywać drobnych napraw.
 3. Zabrania się dokonywania jakichkolwiek wpisów i notatek w podręcznikach.
 4. Wraz z upływem terminu zwrotu uczeń powinien przygotować podręczniki do zwrotu tj. sprawdzić ogólny stan książki,  podkleić rozdarte kartki itp., a następnie oddać do Biblioteki zgodnie z listą podpisaną na początku roku szkolnego.

§2

Uszkodzenie lub zniszczenie podręcznika lub materiału edukacyjnego.

 1. Przez uszkodzenie podręcznika rozumie się nieumyślne zabrudzenie, poplamienie, zgniecenie lub rozerwanie umożliwiające jednak ich dalsze wykorzystywanie.
 2. Na żądanie nauczyciela przedmiotu lub bibliotekarza użytkownik, który doprowadził do uszkodzenia materiałów  bibliotecznych jest zobowiązany podręcznik naprawić.
 3. Przez zniszczenie podręcznika rozumie się umyślne lub spowodowane przez zaniedbanie, poplamienie, trwałe pobrudzenie, porysowanie lub popisanie, połamanie lub rozerwanie, wyrwanie i zagubienie oraz inne uszkodzenia, które pomniejszają wartość użytkową podręcznika. W powyższym przypadku użytkownik ponosi koszty zgodnie z umowa użyczenia.

§3

Zakres odpowiedzialności

 1. Uczeń ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkie uszkodzenia lub zniszczenie wypożyczonych podręczników, nieujawnionych w chwili wypożyczenia.
 2. Szczegółowe zasady odpowiedzialności określa Umowa użyczenia.
 3. W przypadku zniszczenia lub zagubienia podręcznika, szkoła może zgodnie z Umową użyczenia żądać zwrotu kosztów zakupu podręcznika.
 4. Wartość nowych podręczników  będzie do wglądu  na stronie internetowej szkoły w zakładce Biblioteka.
 5. Rodzic/ opiekun prawny ucznia, który zniszczył bądź zgubił podręcznik zobowiązany jest do wpłacenia opłaty  na konto bankowe szkoły do końca trwania zajęć edukacyjnych danego roku szkolnego.


Rozdział VI

Inwentaryzacja

 1. Inwentaryzacja zasobów podręczników w Bibliotece odbywa się raz w roku po ich odbiorze od użytkowników.
 2. Inwentaryzację przeprowadza powołana do tego celu komisja,  która do 1- lipca danego roku przedstawia dyrektorowi sprawozdanie.

Rozdział VII

Postanowienia końcowe

 1. Uczniowie i rodzice zobowiązani są do zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu i stosowania się do zawartych w nim postanowień.
 2. Decyzje w kwestiach udostępniania podręczników lub materiałów edukacyjnych, które nie zostały ujęte w niniejszym Regulaminie podejmuje dyrektor szkoły.
 3. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 września 2018 r.

Utworzony: Sobota 31 lipca 2021 16:23:16 przez: Sebastian Mikołajczyk

Ilość wyświetleń: 1015

Kontakt

Szkoła Podstawowa nr 2

ul. Droniowicka 45

42-700 Lubliniec