Szkoła Podstawowa nr 2
Kontrast: Wyświetl wersję podstawową stronyWyświetl wersję kontrastową strony
Czcionka: Ustaw normalny rozmiar czcionkiUstaw średni rozmiar czcionkiUstaw duży rozmiar czcionki
Odstępy: odstepy-literyodstepy-wiersze

Rekrutacja 2024/2025 do klas I publicznych szkół podstawowych w Lublińcu

 

TERMINY REKRUTACJI NA ROK SZKOLNY 2024/2025 DO KLASY I SZKOŁY PODSTAWOWEJ

 

Zarządzenie NR 42/2024 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA z dnia 29 stycznia 2024 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów na rok szkolny 2024/2025 do klas I publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Lubliniec.

 

Lp.

Rodzaj czynności

Termin

Termin postępowania uzupełniającego

1.      

Składanie zgłoszeń (dotyczy dzieci
z obwodu)

4-14 marca 2024

6-8 maja 2024

2.      

Składanie wniosków (dotyczy dzieci spoza obwodu)

15-20 marca 2024

13-15 maja 2024

3.      

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych
i kandydatów niezakwalifikowanych

27 marca 2024
o godz. 14:00

17 maja 2024
o godz. 14:00

4.      

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych wraz z informacją
o wolnych miejscach

27 marca 2024
o godz. 14:00

17 maja 2024
o godz. 14:00

5.      

Składanie wniosków o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia

do 3 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

6.      

Przygotowanie i wydanie uzasadnienia odmowy przyjęcia

do 3 dni od daty złożenia wniosku
o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia

7.      

Złożenie do dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej wyrażonego w pisemnym uzasadnieniu odmowy przyjęcia

do 3 dni od terminu otrzymania pisemnego uzasadnienia odmowy przyjęcia

8.      

Rozstrzygniecie przez dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej wyrażonego w pisemnym uzasadnieniu odmowy przyjęcia

do 3 dni od dnia złożenia do dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej

 

 

KRYTERIA WRAZ Z LICZBĄ PUNKTÓW W POSTĘPOWANIU REKRUTACYJNYM dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły do publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Lubliniec

 

Uchwała nr 362/XXXV/2017 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 20 kwietnia 2017r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do klasy pierwszej publicznych szkół podstawowych na terenie Miasta Lublińca, dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły, określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełnienia kryteriów oraz przyznania liczby punktów każdemu kryterium.

 

Lp.

Nazwa kryterium

Dokument potwierdzający spełnianie kryterium

Liczba punktów

 

 

 

 

1.

W szkole obowiązek szkolny spełnia rodzeństwo dziecka.

Oświadczenie rodzica/ prawnego opiekuna

10

2.

Rodzice/prawni opiekunowie dziecka zatrudnieni są na terenie Gminy Lublińca.

Oświadczenie rodzica/ prawnego opiekuna

9

3.

W obwodzie szkoły zamieszkują krewni dziecka wspierający rodziców/prawnych opiekunów w zapewnieniu mu należytej opieki po zakończonych zajęciach w szkole.

Oświadczenie rodzica/ prawnego opiekuna

8

4.

Droga dziecka do szkoły jest krótsza niż do szkoły obwodowej.

Oświadczenie rodzica/ prawnego opiekuna

7

5.

Miejsce pracy rodziców/prawnych opiekunów znajduje się w obwodzie szkoły, do której składany jest wniosek.

Oświadczenie rodzica/ prawnego opiekuna

6

6.

Objęcie dziecka pieczą zastępczą.

Oświadczenie rodzica/ prawnego opiekuna

5

 

 

 

DOKUMENTY DO POBRANIA:

  1. ZGŁOSZENIE DZIECKA DO KLASY PIERWSZEJ (DZIECI Z OBWODU)
  2. WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA DO KLASY PIERWSZEJ (DZIECI SPOZA OBWODU)

Utworzony: Sobota 17 lipca 2021 13:09:31 przez: Sebastian Mikołajczyk

Ilość wyświetleń: 5894

Kontakt

Szkoła Podstawowa nr 2

ul. Droniowicka 45

42-700 Lubliniec