Szkoła Podstawowa nr 2
Kontrast: Wyświetl wersję podstawową stronyWyświetl wersję kontrastową strony
Czcionka: Ustaw normalny rozmiar czcionkiUstaw średni rozmiar czcionkiUstaw duży rozmiar czcionki
Odstępy: odstepy-literyodstepy-wiersze

Regulamin korzystania z szafek szkolnych

REGULAMIN KORZYSTANIA Z SZAFEK SZKOLNYCH

 1. Postanowienia ogólne
 1. Szafki są własnością Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Lublińcu.
 2. Szafki przeznaczone są dla uczniów z klas II –VIII.
 3. Uczeń nabywa prawo do korzystania z szafek w okresie pobierania nauki w szkole.
 4. Przydziałem szafek w danej klasie zajmuje się wychowawca.
 5. Szafki szkolne służą uczniom do przechowywania pomocy dydaktycznych, przedmiotów związanych z funkcjonowaniem ucznia w szkole.
 6. Uczeń, który otrzymał szafkę szkolną zobowiązany jest do jej należytego użytkowania i poszanowania.
 7. Uczniowie korzystający z szafek zobowiązani są znać i stosować postanowienia niniejszego regulaminu.

  II. Obowiązki szkoły

 1. Szkoła zapewnia przydział szafki, zleca konserwację i naprawę szafek.
 2. Pracownicy szkoły mają prawo zwracać uwagę na wszelkie przejawy nieprawidłowości w zakresie dysponowania i użytkowania szafek.
 3. Szkoła prowadzi ewidencję korzystania z szafek. Ewidencja przechowywana jest u Wicedyrektora Szkoły.

  III. Obowiązki użytkowników szafek

 1. Użytkownik szafki ponosi odpowiedzialność za jej zawartość.
 2. Uczniowie mają obowiązek utrzymywać szafki w czystości.
 3. Niedopuszczalne jest przechowywanie w szafkach szkolnych substancji chemicznych, np. wytwarzających nieprzyjemne zapachy, żrących, itp.
 4. Zabrania się dokonywać wewnątrz i na zewnątrz szafki napisów, rysunków, przyklejania plakatów, zdjęć.
 5. Uczeń nie może udostępniać przydzielonej szafki innym uczniom, a także się nimi zamieniać.
 6. Uczeń korzysta tylko z przydzielonej szafki.
 7. Zabrania się manipulowania przy zamkach i otwierania innych szafek.
 8. Ewentualne kradzieże mienia oraz wszelkie uszkodzenia szafki powinny być natychmiast zgłaszane przez ucznia wychowawcy, a w przypadku jego nieobecności Dyrekcji.
 9. Sprawca umyślnego uszkodzenia lub zniszczenia szkolnej szafki ponosi całkowity koszt związany z jej naprawą lub zakupem nowej.
 10. Uczeń nie powinien przechowywać w szafce: przedmiotów szklanych, niezjedzonych kanapek i innej żywności, napojów z niezabezpieczonym zamknięciem, brudnej odzieży oraz innych rzeczy zagrażających bezpieczeństwu i higienie.
 11. Pod koniec roku szkolnego uczeń zobowiązany jest opróżnić szafkę i pozostawić ją otwartą.

   IV. Zasady użytkowania szafek

 1. Każdy zamek posiada dwa klucze: jeden do użytku ucznia oraz zapasowy, który pozostaje w szkole i nie podlega wydawaniu.
 2. Ze względów organizacyjnych w trakcie trwania nauki miejsce przydzielonej szafki może ulec zmianie.
 3. Uczniowie kończący naukę w szkole zobowiązani są do zwrotu oryginalnego klucza najpóźniej w ostatnim tygodniu jej pobierania.
 4. W przypadku zniszczenia zamka lub zagubienia klucza uczeń zobowiązany jest do powiadomienia Wicedyrektora Szkoły.
 5. W przypadku zagubienia klucza czy też zniszczenia zamka lub klucza uczeń zobowiązany jest do pokrycia kosztów dorabiania klucza lub wymiany zamka.
 6. Nie wolno samodzielnie dorabiać kluczy do szafek oraz otwierać innych szafek.
 7. Zabrania się korzystania z własnych systemów zabezpieczeń szafki.
 8. Nie należy pozostawiać klucza w zamku.

  V.Kontrole i zasady ich przeprowadzania

 1. Szafki mogą być kontrolowane na zasadach określonych w niniejszym rozdziale.
 2. W celu sprawdzenia prawidłowości użytkowania szafek przeprowadza się kontrole doraźnie i okresowo.
 3. Kontrole doraźne i okresowe przeprowadza wicedyrektor, wychowawca lub inny nauczyciel lub pracownik upoważniony przez Dyrektora Szkoły.
 4. Kontrole nadzwyczajne przeprowadzane są w sytuacjach uzyskania przez szkołę informacji

o możliwości przechowywania przez ucznia rzeczy zabronionych niniejszym regulaminem,

- na wniosek policji lub innych organów do tego uprawnionych,

- na żądanie rodziców ucznia,

- w związku z możliwością popełnienia czynu zabronionego.

 1. Kontrolę nadzwyczajną przeprowadza się komisyjnie.

  VI. Postanowienia końcowe

 1. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w szafkach szkolnych.
 2. Uczeń oraz jego rodzic przyjmują do wiadomości i stosowania niniejszy regulamin.
 3. W przypadku niewywiązywania się przez ucznia z postanowień regulaminu Dyrektor Szkoły może odebrać uczniowi prawo korzystania z szafki szkolnej.
 4. Uczeń łamiący zasady opisane w regulaminie ponosi konsekwencje zgodnie z regulaminem ocen zachowania.
 5. Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania przez Dyrektora Szkoły.

 

Utworzony: Wtorek 5 września 2023 12:15:57 przez: Sebastian Mikołajczyk

Ilość wyświetleń: 292

Kontakt

Szkoła Podstawowa nr 2

ul. Droniowicka 45

42-700 Lubliniec