Szkoła Podstawowa nr 2
Kontrast: Wyświetl wersję podstawową stronyWyświetl wersję kontrastową strony
Czcionka: Ustaw normalny rozmiar czcionkiUstaw średni rozmiar czcionkiUstaw duży rozmiar czcionki
Odstępy: odstepy-literyodstepy-wiersze

Deklaracja dostępności

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

 

Wstęp deklaracji

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jana Pawła II w Lublińcu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Pawła II w Lublińcu.

Dane adresowe:

Telefon: +48 34 351 14 22
E-mail: sp2.lubliniec@wp.eu
Adres korespondencyjny: ul. Droniowicka 45, 42-700 Lubliniec

Data publikacji strony internetowej: 2005-09-02

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2024-03-07

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Niezgodności i wyłączenia:

 • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych;
 • zamieszczone informacje są w postaci załączników (np. pdf, jpg), które nie są dostępne cyfrowo w całości, bo zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej lub nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań;
 • część informacji zamieszczonych w formie załączników nie są dostępne cyfrowo w całości, ponieważ pochodzą od podmiotów zewnętrznych i zostały przekazane do publikacji wyłącznie w postaci papierowej wymagającej przetworzenia do postaci elektronicznej (skany); 
 • filmy, dokumenty tekstowe, tekstowo-graficzne, które zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej;
 • treści archiwalne, niewykorzystywane do realizacji bieżących zadań;
 • nie wszystkie zdjęcia i grafiki mają zdefiniowany alternatywny opis.

Informacje sprzed 24.09.2018 roku nie będą poprawiane. Braki będą systematycznie poprawiane.

Deklarację sporządzono dnia: 2021-02-23.

Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2021-08-27.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Ułatwienia na stronie internetowej

Strona posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

 • użytkownicy korzystający wyłącznie z klawiatury mogą swobodnie poruszać się po serwisie za pomocą klawisza Tab,
 • za pomocą klawisza Tab można szybko przejść do menu lewego, menu prawego, wyszukiwarki, treści, stopki,
 • osoby zamieszczające teksty na stronie dokładają starań, aby były one zrozumiałe oraz formatowane w sposób zgodny z zasadami dostępności,
 • ruch, animacje, banery - żaden element serwisu nie miga w tempie szybszym niż 3 razy na sekundę,
 • istnieje możliwość podwyższenia kontrastu (czarne tło, żółte litery),
 • istnieje możliwość powiększenia wielkości liter na stronie,
 • istnieje możliwość zwiększania odstępu między literami oraz między wierszami,
 • widoczny jest focus wokół elementów nawigacyjnych,
 • przygotowana została mapa strony,
 • odnośniki posiadają odpowiednie wyróżnienie.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.

 • osobą kontaktową jest Sebastian Mikołajczyk
 • email: s.mikolajczyk@sp2.lubliniec.pl 
 • telefon: 34 351 14 22
 • tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

 

Procedura wnioskowo-skargowa

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres: Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Pawła II w Lublińcu. Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Dostępność architektoniczna

Dane adresowe: Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jana Pawła II w Lublińcu, 42-700 Lubliniec, ul. Droniowicka 45.

 • główne wejście znajdujące się od ulicy Droniowickiej, ogólnodostępne w godzinach pracy szkoły, istnieje możliwość podjazdu wózkiem,
 • boczne wejście od strony południowej ( hol kl.1-3) oraz z tyłu budynku (świetlica) posiada podjazd dla osób na wózku,
 • dodatkowe wejścia od strony północnej szkoły (tył budynku, patio, sala gimnastyczna) są wykorzystywane jako wyjścia ewakuacyjne.
 • szkoła posiada parking ogólnodostępny od strony ul. Stawowej oraz wokół budynku z możliwością podjazdu dla wózków,
 • na parkingu nie ma wyznaczonego miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych,

Budynek jest częściowo dostosowany dla osób niepełnosprawnych:

 • pomieszczenie sekretariatu szkoły znajduje się na parterze
 • część sal lekcyjnych, korytarz, hol, część sportowa znajdują się na parterze, część sal lekcyjnych znajduje się na półpiętrze,
 • na wprost wejścia głównego znajduje się klatka schodowa,
 • pomieszczenia sanitarne znajdują się na parterze; toalety są częściowo przystosowane dla potrzeb osób niepełnosprawnych,
 • do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem,
 • w budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych dla osób niewidomych i słabowidzących,
 • nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
 • w budynku brak jest pętli indukcyjnych,
 • budynek nie posiada windy,
 • istnieje możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

Osobami oddelegowanymi do udzielania informacji przy wejściu głównym są pracownicy obsługi. Na portierni szkoły jest podgląd monitoringu obejmujący otwarte wejścia do szkoły, teren wokół szkoły oraz korytarze przy salach lekcyjnych, szatnie i sutereny.

Drogi ewakuacyjne wewnątrz budynku są oznakowane.

Utworzony: Środa 7 lipca 2021 17:29:21 przez: Sebastian Mikołajczyk

Ilość wyświetleń: 974

Kontakt

Szkoła Podstawowa nr 2

ul. Droniowicka 45

42-700 Lubliniec