Szkoła Podstawowa nr 2
Kontrast: Wyświetl wersję podstawową stronyWyświetl wersję kontrastową strony
Czcionka: Ustaw normalny rozmiar czcionkiUstaw średni rozmiar czcionkiUstaw duży rozmiar czcionki
Odstępy: odstepy-literyodstepy-wiersze

Organizacja opieki zdrowotnej nad uczniami

Organizacja opieki zdrowotnej nad uczniami

 1. Profilaktyczna opieka zdrowotna nad uczniami jest sprawowana do ukończenia przez uczniów 19. roku życia, a w przypadku uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego – do ukończenia szkoły ponadpodstawowej, a opieka stomatologiczna - do ukończenia przez uczniów 19. roku życia.
 2. Celem profilaktycznej opieki zdrowotnej jest zapewnienie uczniom równego dostępu do opieki zdrowotnej w szkole oraz zagwarantowanie dostępu młodzieży do gabinetów stomatologicznych.
 3. Rodzice mają prawo wyboru innego miejsca udzielania świadczeń stomatologicznych.
 4. Profilaktyczna opieka zdrowotna oraz opieka stomatologiczna w zakresie profilaktycznych świadczeń stomatologicznych dla młodzieży do ukończenia 19 roku życia, określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 31d ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, w części dotyczącej wykazu świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego dla dzieci i młodzieży, z wyłączeniem świadczeń ortodoncji oraz profilaktycznych świadczeń
  stomatologicznych dla młodzieży do ukończenia 19. roku życia udzielanych w dentobusie, określonych w przepisach j/w, jest sprawowana w przypadku braku sprzeciwu rodziców. Rodzice zgłoszą na piśmie sprzeciw do świadczeniodawcy realizującego opiekę.
 5. Wykonanie świadczeń ogólnostomatologicznych (art. 9 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 pkt 1) przez lekarza dentystę zawsze wymaga zgody rodziców lub pełnoletnich uczniów, wyrażonej na piśmie przed udzieleniem świadczenia.
 6. Pielęgniarka środowiska nauczania i wychowania współpracuje z rodzicami. Współpraca polega na:
  1. przekazywaniu informacji o:
   • stanie zdrowia i rozwoju psychofizycznym ucznia,
   • terminach i zakresie udzielania świadczeń profilaktycznej opieki zdrowotnej nad uczniami,
   • możliwościach i sposobie kontaktowania się z osobami sprawującymi profilaktyczną opiekę zdrowotną nad uczniami;
  2. informowaniu i wspieraniu rodziców lub pełnoletnich uczniów w:
   • organizacji korzystania ze świadczeń profilaktycznej opieki zdrowotnej oraz opieki stomatologicznej nad uczniami, w tym profilaktycznych badań lekarskich, badań przesiewowych, przeglądów stomatologicznych oraz szczepień ochronnych,
   • realizacji zaleceń lekarza podstawowej opieki zdrowotnej oraz lekarza dentysty;
  3. uczestniczeniu w zebraniach z rodzicami albo zebraniach rady rodziców, w celu omówienia zagadnień z zakresu edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia uczniów zachowując tajemnicę o stanie zdrowia uczniów.
 7. Pielęgniarka środowiska nauczania i wychowania współpracuje z dyrektorem szkoły, nauczycielami i pedagogiem szkolnym.
 8. Współpraca, o której mowa w ust. 6 polega na podejmowaniu wspólnych działań w zakresie edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia, z uwzględnieniem potrzeb zdrowotnych oraz rozpoznanych czynników ryzyka dla zdrowia uczniów danej szkoły, a także doradzaniu dyrektorowi szkoły w sprawie warunków bezpieczeństwa uczniów.
 9. Pielęgniarka środowiska nauczania i wychowania, w stanach nagłego zagrożenia zdrowotnego mogą być obecni podczas transportu ucznia przez zespół ratownictwa medycznego do szpitala oraz w szpitalu, do czasu przybycia rodziców. Decyzję o obecności jednej z tych osób podczas transportu podejmuje kierownik zespołu ratownictwa medycznego po uzyskaniu zgody dyrektora szkoły.
 10. Osoby sprawujące opiekę zdrowotną nad uczniami, o których mowa w art. 3 ust. 1–3, są obowiązane do przestrzegania praw pacjenta, o których mowa w ustawie z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. z 2017 r. poz. 1318, z późn. zm. w szczególności zachowania w tajemnicy informacji uzyskanych w związku ze sprawowaniem tej opieki, w tym związanych ze stanem zdrowia uczniów, oraz poszanowania intymności i godności uczniów w czasie udzielania im świadczeń zdrowotnych.

INFORMACJA dla RODZICÓW

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 w Lublińcu informuje, że szkoła
zapewnia profilaktyczną opiekę stomatologiczną uczniom do
19 roku życia na poniższych zasadach:

 1. Świadczenia ogólnostomatologiczne realizuje Prywatne Centrum Usług
  Medycznych AKO-MED w godzinach od 8:00-18:00, w gabinecie
  stomatologicznym przy ul. A. Mickiewicza 14 w Lublińcu.
 2. Uczniowie zgłaszają się na wizytę z rodzicem /prawnym opiekunem po
  umówieniu się telefonicznym pod nr telefonu 34 351 02 00.
 3. W przypadku, gdyby Państwo nie życzyli sobie objęcia dziecka opieką
  zdrowotną i stomatologiczną proszę o złożenie „sprzeciwu” od
  świadczenia usług medycznych, odpowiednio do świadczeniobiorców
  realizujących opiekę.
 4. W szkole będą jednocześnie prowadzone zajęcia profilaktyczne z w/w
  zakresu w poszczególnych klasach/grupach.

Utworzony: Czwartek 29 lipca 2021 20:12:21 przez: Sebastian Mikołajczyk

Ilość wyświetleń: 1072

Kontakt

Szkoła Podstawowa nr 2

ul. Droniowicka 45

42-700 Lubliniec